วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

ภูเขาน้ำตก & ตอไม้             กิจกรรมต่อยอดความคิด "ภูเขาน้ำตก & ตอไม้" ตามโครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด ฟื้้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรีด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประติมากรรมงานปูนลายไม้" ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗

 จุดประสงค์
            ๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถ ต่อยอดความรู้ด้านประติมากรรมงานปูนลายไม้
            ๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกทักษะประติมากรรมงาน ปูนลายไม้ เช่น ตอไม้ โต๊ะนั่งขอนไม้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ฯ ให้มากที่สุด
            ๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และความภาคภูมิใจในตนเอง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
              ๑. เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่าของตน
              ๒. เป็นการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลงานครั้งต่อไป
              ๓. มีที่พักผ่อน หย่อนใจ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น