วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประติมากรรมงานปูนลายไม้ "ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป"

โครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จันทบุรี
ด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประติมากรรมงานปูนลายไม้"
เดือนตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖

          โครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประติมากรรมงานปูนลายไม้" ซึ่งมีกำหนดดำเนินโครงการ ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๖


       ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ อนุเคราะห์เสียสละเวลาโดยวิทยากรท้องถิ่น อาจารย์วันชัย สวัสดิไชย ซึ่งให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับ "ประติมากรรมงานปูนลายไม้" แก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับ ฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี


กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานกระถางลายไม้


      กิจกรรมดำเนินการโดยเรียนรู้เกี่ยวกับงานปูน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การออกแบบชิ้นงาน ขนาดต่าง ๆ และ ได้รับความสนใจจากเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดีหัวหน้าสถานแรกรับฯ นำคณะกรรมการปฏิบัติต่อเด็กฯ เยี่ยมชมการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการของเด็กและเยาวชน         ประโยชน์ที่่คาดว่าจะไดัรับ   เด็กและเยาวชนได้รับการถ่ายทอดทักษะ ความรู้เกี่ยวกับงานปูนลายไม้ ซี่งเป็นงานที่หาดูได้ยาก ซึ่่งเป็นชิ้นงาน ผลงานที่เกิดจากการเลียนแบบธรรมชาติ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้  โดยไม่ต้องใช้ไม้จริงจากธรรมชาติแต่อย่างใด ลดภาวะการตัดไม้ทำลายป่า


กิจกรรมต่อยอดความคิด ประติมากรรม "ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป"

ปรับปรุงลานกิจกรรม/ลานธรรมะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น