วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ความหมายภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน  หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านซึ่งเรียนรู้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคนหรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ การเรียนรู้จากการศึกษาการกระทำ การแวบคิด (Insight) การค้นคว้าวิจัย การทดสอบ ฯลฯ จนกระทั่งกลายเป็นศาสตร์ คือ ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่เหนือกว่าผู้อื่นและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและสังคมนั้นๆ ซึ่งการที่บุคคลจะยอมรับภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านั้นได้ก็หมายถึงจะต้องใช้เวลาผ่านการทดสอบหรือมีผลงานปรากฏให้คนส่วนใหญ่เห็นคุณค่า มีมาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป          คนไทยไม่เคยละเว้นจากคนดี มีฝีมือ ไม่เป็นรองชาติใดในโลก การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยของบรรพบุรุษ เป็นหน้าที่ของเราลูกหลานไทย ที่จะต้องมีการสีบทอดเจตนาภูมิความรู้ ต่อยอดความรู้ ความคิด  เพื่อภูมิปัญญาเหล่านี้ จะได้อยู่คู่คนไทยลูกหลานไทยสืบไป...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น