วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการออกแบบลายจักสาน / การสานชะลอม


        เครื่องจักสานเป็นงานศิลปหัตถกรรม คิดค้นขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการสอด ขัด และสานของวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นริ้ว เพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงาม งานหัตถกรรมจัดเป็นงานที่ทรงคุณค่า ผลิตขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมืออันประณีตของมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมไทยตั้งแต่อดีต ปัจจุบันมีการออกแบบที่ทันสมัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ มีความงดงามตามธรรมชาติ การคิดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศ และการนำไปใช้ในโอกาส สภาพอากาศต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแต่มนุษย์เรา การจักสานสามารถทำจากวัสดุต่าง ๆ ได้เช่น กระดาษหรือ ไม้ไผ่ มีหลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะงานจักสานเบื้องต้น เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 

วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการจักสาน และการออกแบบลายจักสานเบื้องต้น 
๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีขวัญและกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม เกิดแรงบันดาลใจ


วิทยากรรับเชิญให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสานชะลอม


ขั้นตอนการสานอย่างละเอียด ความยาว ๒๗ นาที ดูแล้วทำได้เลย.....

ดูอย่างเร็ว ใน ๒ นาที...


ผู้ประสานงานโครงการ
              นางเพิ่มสุข ยนตร์ภักดิ์   ช่างตัดผม
              นายวุฒิชัย ล้อมทอง      นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ

1 ความคิดเห็น: