วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย : การทำต้นไม้จากดินประดิษฐ์

                  การทำต้นไม้จากดินประดิษฐ์ หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคล้ายรูปร่างต้นไม้ ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากแรงงานฝีมือมนุษย์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต โดยมีการใช้วัตถุดิบการผลิตจากธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากสังเคราะห์มาผลิตโดยผ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ ปั้น ดัดแปลง อบ ย้อม เผา เคลือบสารเคมี รวมทั้งทำการตกแต่งตัดต่อเติม เพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม โดยต้นไม้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไม่เหมือนธรรมชาติก็ได้ขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานโดยคุณสมบัติของต้นไม้ประดิษฐ์ที่สำคัญคือ มีความคงทน ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและดูแลรักษา มีความสวยงาม สามารถนำไปใช้ในการประดับในโอกาสต่างๆ

                 การประดิษฐ์ต้นไม้ด้วยฝีมือมนุษย์เป็นศิลปะที่มีความละเอียดอ่อน มุ่งหวังที่จะดำรงความงดงามตามธรรมชาติของดอกไม้ให้คงอยู่ ไม่ร่วงโรย เหี่ยวเฉา การทำต้นไม้ประดิษฐ์ จึงเริ่มต้นที่การใช้ความสังเกต ศึกษา ค้นคว้า รูปลักษณะ สีสันตามธรรมชาติ ของดอกไม้แต่ละชนิด แต่ละประเภท แล้วถ่ายทอดการทำออกมาเป็นต้นไม้ประดิษฐ์ตามต้องการ

:: เกี่ยวกับการทำต้นไม้ประดิษฐ์ ::

                    "การทำต้นไม้จากดินประดิษฐ์" เป็นหนึ่งในหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองจันทบุรี (กศน.) จัดหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ ฝึกทักษะการทำงานประดิษฐ์ เพื่อเป็นการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่า กระทำผิดซึ่งอยู่ระหว่างรอการพิจารณาคดีของศาลฯ

ต้นไม้จากดินประดิษฐ์

ดอกกุหลาบจากดินประดิษฐ์

จุดประสงค์เพื่อ
๑. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. เด็กและเยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดแรงบันดาลใจ
๓. เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔  ทุกวันพุธ-วันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เด็กและเยาวชนมีขวัญกำลังใจ สามารถปรับตนเป็นคนดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
๓. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชนและเข้าใจในภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ผลงานของเด็กและเยาวชน


ดูกิจกรรมอื่น ๆ ของเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ จันทบุรี   คลิ๊ก  >>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น