วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประติมากรรมงานปูนลายไม้ "กระถางต้นไม้ลายไม้ขนาดใหญ่"

โครงการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น "ประติมากรรมงานปูนลายไม้"


หลักการและเหตุผล

                เด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล เป็นส่วนหนึ่งของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติ การส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านี้ ได้แสดงออกในด้านที่เหมาะสม รู้จักพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว กลับตนเป็นคนดีเพื่อกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสมและเป็นสุข เป็นภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน การส่งเสริมกิจกรรมนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาความสามารถทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

               สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รู้จักการพัฒนาความสามารถในด้านดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยด้วยหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น “ประติมากรรมงานปูนลายไม้” ขึ้นในการนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรท้องถิ่น อาจารย์วันชัย สวัสดิไชย ที่อนุเคราะห์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนฯวัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อสร้างช่องทางในการเปิดโอกาสให้ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

๒. เพื่อสร้างการยอมรับจากชุมชนทุกภาคส่วนและเข้าใจเชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนและภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีขวัญและกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม เกิดแรงบันดาลใจ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ

           ตามตารางกิจกรรมการบำบัดทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา เริ่มเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๕

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       ๑. ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

      ๒. ชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อเด็กและเยาวชน เข้าใจในภารกิจของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

      ๓. เด็กและเยาวชนได้มีขวัญและกำลังใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นพลเมืองดีของสังคม เกิดแรงบันดาลใจ
      ๔. เด็กและเยาวชนเกิดทักษะความรู้ เชิดชูและอนุรักษ์ภูมิปัญญา เกิดแรงบันดาลใจ ในการคิดสร้างสรรค์
เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ

                นายวุฒิชัย ล้อมทอง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการ งานพัฒนาพฤตินิสัย
                                                 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น